Search latest news, events, activities, business...

Saturday, March 31, 2018

Thousand Names of Hanuman - Hanuman Sahasranamavali

Compiled by Geeta Jha


1.Hanumate 2. Shri Pradaya 3. Vayuputraya 4. Rudraya 5. Anagaya 6. Ajaraya 7. Amutyave 8. Viraviraya 9. Gramavasaya 10. Jnanashraya 11. Danadaya 12. Nirgunaya 13. Arka (Suraya) 14. Viraya 15. Nidipataye 16. Munaye 17. Pingakshaya 18. Varadaya 19. Vagmine 20. Sitashokavinashakaya 21. Shivaya 22. Sarvaya 23. Pagaya 24. Aviyataya 25. Viyata Viyataya 26. Rasadaraya 27. Pingakeshaya 28. Pingaromne 29. Shrutigamyaya 30. Sanatanaya 31. Anadaye 32. Bagavate 33. Devaya 34. Vishwahetave 35. Niramayaya (Jnanashaya) 36. Arogakarte 37. Vishweshaya 38. Vishwanataya 39. Harishwaraya 40. Bargaya 41. Ramaya 42 Ramabaktaya 43. Kaliyana prakritaye 44. Stiraya 45 Vishwambaraya 46 Vishwamburtaye 47 Vishwakaraya 48 Vishwapaya 49 Vishwatmane 50 Vishwaseviyaya

51 Vishwasme (Vishwaya) 52 Vishwa haraya 53 Ravaye 54 Vishwa chesh taya 55 Vishwa gamyaya 56 Vishwadiyeyaya 57 Kaladaraya 58 Plavangamaya 59 Kapitesheshtaya 60 Jyesh taya 61 Vegaya 62 Vanecharaya 63 Balaya 64 Vridiya 65 Yune 66 Tatwaya 67 Tatwagamyaya 68 Sukaye ( Sukaya) 69 Ajaya 70 Anjana sunave 71 Avyagraya 72 Gramakshiyataya 73 Daradaraya 74 Burlokaya 75 Buvarlokaya 76 Swarlokaraya 77 Maharlokaya 78 Janalokaya 79 Tapolokaya 80 Aviyayaya 81 Satyaya 82 Omkaragamya 83 Pranavaya 84 Viyapakaya 85 Amalaya 86 Shivadarmapratishtatre 87 Ramesh taya 88 Palgunapriyaya 89 Goshpadikratavarishaya 90 Purnakamaya 91 Darapataye 92 Rakshog-naya 93 Pundarikshaya 94 Sharanagata vatsalaya 95 Janakipranadatre 96 Rakshaprana paharakaya 97 Purnya 98 Satya 99 Pitavasase 100 Divakarasamaprabaya
 101 Devo ganaviharino 102 Devata baya banchanaya 103 Bakta dayaya 104 Bakta labdaya 105 Bakta palana tat paraya 106 Dronahurtre 107 Shakti netre 108 Shakti raksha samarakaya 109 Akshwadnaya+ 110 Ramadutaya 111 Sakini jiva harakaya 112 Bubu karaha tara taye 113 Garva parvata primardanaya 114 Hetave 115 Ahetave 116 Pramsave 117 Vishwa batre 118 Jagad guruve 119 Jaganetre 120 Jaganataya 121 Jagadishaya 122 Janeshwaraya 123 Jagadwitaya 124 Haraye 125 Shrishaya 126 Garuda smaya-banchinaya 127 Partyadwajaya 128 Vayutraya 129 Amitapuchaya 130 Amitavikramaya 131 Bramapachya 132 Parabramyuchuya 133 Rameshta karakaya 134 Shugrivadiputaya 135 Jnanine 136 Vanaraya 137 Vanareshwasraya 138 Kalpastayine 139 Chiranchavine 140 Tapanaya 141 Sadashivaya 142 Sanataye 143 Sadgatye 144 Buktimuktidaya 145 Kirtidayakaya 146 Kirtye 147 Kirtipradaya 148 Samudraya 149 Shri pradaya 150 Shivaya
 151 Bakto dayaya 152 Bakta gamyaya 153 Bakta bagya pradayakaya 154 Udadi kramanaya 155 Devaya 156 Samsara bayan asanaya 157 Vardi bandana krate 158 Vishwa jetre 159 Vishwa pratishitaya 160 Lankaraye 161 Kalapurushaya 162 Lankeshagrahubanchanaya 163 Butavasaya 164 Vasudevaya 165 Vasave 166 Tribuvaneshwaraya 167 Shriramarupaya 168 Krishnaya 169 Lanka prasad bancha kaya 170 Krishnaya 171 Krishnasutaya 172 Shantaya 173 Shantidaya 174 Vishwapavanaya 175 Vishwaboktre 176 Marad naya 177 Bramacharine 178 Jitendriyaya 179 Urdwagaya 180 Languline 181 Maline 182 Ladgulahatarashwasaya 183 Samiratanujaya 184 Viraya 185 Viramaraya 186 Jayapradaya 187 Jaganmangaladaya 188 Punyaya 189 Punya shrivana kirtanaya 190 Punya kirtaye 191 Punyagataye 192 Jagat pavana pavanaya 193 Deveshaya 194 Jitamaraya 195 Rama baktivi di yakaya 196 Dyatre 197 Diyeyaya 199 Sakshi-ne 200 Chetase
 201 Chetanyavigrahaya 202 Jnanadaya 203 Pranadaya 204 Pranaya 205 Jagat pranaya 206 Samiranaya 207 Vibishipana priyaya 208 Suraya 209 Pinpalashrayasi dwidaya 210 Sidwaya 211 Sidadwa shriyaya 212 Kalaya 213 Mahokshaya 214 Kalajantakaya 215 Lankesha nidanaya 219 Stayane 217 Lankada hakaya 218 Ishwaraya 219 Chandrasuryaginanetraya 220 Kalaganaye 221 Pralayantakaya 222 Kapilaya 223 Kapishaya 224 Punyarashaye 225 Dwa dashara shigaya 226 Savarshriyaya 227 Aprameyatmane 228 Revatyadinivarakaya 229 Lakshmanapradatre 230 Sitajivanahetakuya 231 Ramadiyeyaya 232 Hrashakeshaya 233 Vishnubaktaya 234 Jadine 235 Baline 236 Devaridarpadne 237 Hotre 238 Datre 239 Kartre 240 Jagatprabave 241 Nagaragramapalaya 242 Shudaya 243 Budaya 244 Niratrapaya 245 Niranjanaya 246 Nirvikalpaya 247 Gunatitaya 248 Bayamkaraya 249 Hanumate 250 Duraradiyaya
 251 Tapasadiyaya 252 Maheshwaraya 253 Janakiganashokotyatapahartre 254 Paratparasme 255 Vadan mayaya ? 256 Sadasadrupaya 257 Karanaya 258 Prakrate parasme 259 Bagayadaya 260 Nirmalaya 261 Netre 262 Puchalankavida-hakaya 263 Puncha badiyatudanaya 264 Yatadanaripupriyaya 265 Chayapaharine 266. Buteshaya 267 Lokeshaya 268 Sadagatipradaya 269 Plavangameshwarya 270 Krodaya 271 Krodasamraktalochanaya 272 Saumyaya 273 Gurave 274 Kaviyakartre 275 Baktanam varapradaya 276 Baktanukampine 277 Vishveshaya 278 Puruhutaya 279 Puramdaraya 280 Krodahartre 281 Tamohartre 282 Baktabayavarapradaya 283 Agamaye 284 Vibavashave 285 Baswate 286 Yamaya 287 Nirtrutaye 288 Varunaya 289 Vayugatimate 290 Vayave 291 Kuberaya 292 Ishwaraya 293 Ravaye 294 Chandraya 295 Kujaya 296 Somiyaya 297 Gurave 298 Kaviyaya 299 Shaneshwaraya 300 Rahave

301 Ketave 302 Marute 303 Hotre 304 Datre 305 Hartre 306 Samirajaya 307 Mashakakratadevaraye 308 Detyaraye 309 Madusudanaya 310 Kamaya 311 Kapaye 312 Kamapalaya 313 Kapilaya 314 Vishwa jivanaya 315 Bagiratipadambojaya 316 Setubanda visharadaya 317 Swahaye 318 Swadaye 319 Havishe 320 Kavyaya 321 Havyavahaprakashakaya 322 Swaprakasaya 323 Maha virya 324 Lagave 325 Urijita vikramaya 326 Udinondinagatimate 327 Swadgataye 328 Purushotamaya 329 Jagadatmane 330 Jagadiyonaye 331 Jagadantaya 332 Anantakaya 333 Vipapane 334 Nishkalankaya 335 Mahate 336 Mahadahankrataye 337 Kaya 338 Vayave 339 Prativiye 340 Adamyo 341 Vahraye 342 Dikpalaya 343 Kshetrajaya 344 Kshetraharte 345 Palvalikratasagaraya 346 Hiranmayaya 347 Puranaya 348 Kechaya 349 Bucharaya 350 Amaraya

351 Hiranyogarbuya 352 Sutratmane 353 Rajarajaya 354 Visham pataye 355 Vedantavegaya 356 Udgayaya + 357 Vedavedangaparagaya 358 Pratigramastitaye 359 Sada spkurtidatre 360 Gunakaraya 361 Nakshatramaline 362 Butatmane 363 Surabaye 364 Kalpapadaya 365 Chintamanaya 366 Gunanidaya 367 Prajadaraya 368 Anuktamneya 369 Punayashalokaya 370 Purarataya 371 Jyotishtemate 372 Sarvaripataye 373 Kilkilaravasamtrasta- Butapretapishachakaya 374 Tranatrayaharaya 375 Sukshmaya 376 Stulaya 377 Sarvegataye 378 Pumse 379 Apasmaraharaya 380 Smartre 381 Shrutaye 382 Gataye 383 Smrataye 384 Manave 385 Swargardaraya 386 Prajadaraja 387 Mokshadaraya 388 Yatishwaraya 389 Nadarupaya 390 Parabramane 391 Bramane 392 Bramapuratanaya 393 Yekasme 394 Anekaya 395 Janaya 396 Shuklaya 397 Swayam jyotishe 398 Anakralaya 399 Jyotijyotitishe 400 Anadaye
 401 Satwikaya 402 Rajasaya 403 Tamaya 404 Tamohartre 405 Niralambaraya 406 Nirakaraya 407 Gunakaraya 408 Gunashrayaya 409 Gunamayaya 410 Brihat karmane 411 Briha dashase 412 Brihadanave 413 Brihat padaya 414 Brihan murdne 415 Brihat swenaya 416 Brihat karnaya 417 Briha nasaya 418 Brihad dahuve 419 Brihak tanave 420 Briha janave 421 Brihat karyaya 422 Brihat puchaya 423 Brihat karaya 424 Brihad gataye 425 Brihat se swaya 426 Brihalokapkalapradya 427 Briha chaktaye 428 Briahadanchapka ladaya 429 Brihadishwaraya 430 Brahalokanutaya 431 Drash dre 432 Vidyadatre 433 Jagadagurave 434 Devacharyaya 435 Satyavadine 436 Bramavadine 437 Kaladaraya 438 Saptapatalagamine 439 Malayachalasam shriyaya 440 Uktarashastitaya 441 Shridaya 442 Divyoshdivashaya 443 Kagaya 444 Sakamragaya 445 Kapindraya 446 Puranashutichanchuraya 447 Chaturabramanaya 448 Yogine 449 Yogagamyaya 450 Parasme
 451 Anarasme 452 Anandinidanaya 453 Vyosaya 454 Vekuntaya 455 Prativipataye 456 Aparajitaye 457 Jitiratiye 458 Sadanandaya 459 Dayayutaya 460 Gopalaya 461 Gopatye 462 Goptre 463 Kalikalaparaparaya 464 Manovegine 465 Sadayogine 466 Samsarabayanasaraya 467 Tatwadatre 468 Tatwat jaya 469 Tatwaya 470 Tatwaprakashakaya 471 Shudaya 472 Budaya 473 Nityamuktaya 474 Baktarajaya 475 Jayadratiya 476 Pralayaya 477 Amitmayaya 478 Mayatitaya 479 Vimat saraya 480 Mayarbajitarashwame 481 Mayanirmita vishnutapaya 482 Mayashrayaya 483 Nirlapaya 484 Mayanirvartakaya 485 Sukaya 486 Sukane 487 Sukapradaya 488 Nagaya 489 Mahesakratam sta vaya 490 Maheshwaraya 491 Satyasam daya 492 Sharabaya 493 Kalipavanaya 494 Sahartrakandarabalavidvam sara vichashwanaya 495 Sahartrabahave 496 Sahajuya 497 Dwibuhave 498 Dwibujaya 499 Amaraya 500 Chaturbujaya
 501 Dashabujayaya 502 Hayagarvaya 503 Kagananaya 504 Kapivaktraya 505 Kapipataye 506 Narasambaya 507 Mahadutaye 508 Bishanaya 509 Bavagaya 510 Vanguya 511 Varahaya 512 Vayarupadrashe 513 Lakshmanapramadatre 514 Parajitadashanaya 515 Parijatanivasine 516 Vadave 517 Vachanakividaya 518 Surasasiyavinirmutaya 519 Sihikapranaharakaya 520 Lankalankaravidwamsine 521 Vrasdramshakarupadushe 522 Ratirsamcharakushalaya 523 Ratrimcharagarhaganadaya 524 Kinkrantantakaraya 525 Jambumalihantr 526 Agararupadushe 527 Akashacharine 528 Huriyaya 529 Meunadarane-mukaya 530 Meugambiganinadaya 531 Maharavanakulantakaya 532 Kalanebipranaharine 533 Makarishapameshadaya 534 Rasaya 535 Rasajaya 536 Samanaya 537 Shrutaye 538 Rupaya 539 Chasush 540 Vachase 541 Urnaya 542 Gandaya 543 Sparshanaya 544 Sparshaya 545 Ahankaramangaya 546 Netinetigamyaya 547 Vekun-bajanapriyaya 548 Gitishaya 549 Garijakanya 550 Durvase
 551 Kavaye 552 Animgarase 553 Braguve 554 Vashistaya 555 Chiyavaneya 556 Naradaya 557 Tumbaraya 558 Amalaya 559 Vishwakshetrakaya 560 Vishwabijaya 561 Vishwanetaya 562 Viishapya 563 Yajakaya 564 Yajamanaya 565 Pavakaya 566 Pitrabye 567 Shradyaye 568 Budye 569 Kshamaye 570 Tandraye 571 Mantraya 572 Mantrayitre 573 Swaraya 574 Rajendraya 575 Bupataye 576 Runadamaline 577 Samsarasarataye 578 Nityasampurnakamaya 579 Baktakamaduhe 580 Utamaya 581 Ganapaya 582 Keshavaya 583 Bratre 584 Pitre 585 Matre 586 Marutaye 587 Sahasramurne 588 Anekasyaya 589 Sahasrakshaya 590 Sahasrapade 591 Kamajite 592 Kamadahanaya 593 Kamaya 594 Kamapalapradaya 595 Mudrapaharino 596 Rakshognaya 597 Kshitibaraharaya 598 Balaya 599 Nakadramshdrayugya 600 Vishnuve

601 Baktabayaverapradaya 602 Darpag-ne 603 Darpadaya 604 Damshdrashatamurtaye 605 Amurtimate 606 Mahatidaye 607 Mahabogaya 608 Mahabagarya 609 Mahardwidaya 610 Mahakaraya 611 Mahayogine 612 Mahatejase 613 Mahadyutaye 614 Mahasanaya 615 Mahanadaya 616 Mahamantraya 617 Mahamataya 618 Mahagamaya 619 Mahodaraya 620 Mahadevatmakaya 621 Vibave 622 Rudrakarmino 623 Krurakarmano 624 Ratrenabaya 625 Kritagamaya 626 Ambogilanchanaya 627 Simhaya 628 Satyadarmapramodanaya 629 Jitamitreya 630 Jayaya 631 Somaya 632 Vijayaya 633 Vayunandanaya 634 Jivadatre 635 Sahasram save 636 Mukundaya 637 Buridakshinaya 638 Sidartaya 639 Sididaya 640 Sidasakalpaya 641 Sidihetukaya 642 Saptapatalacharanaya 643 Saptarshiganavanditaya 644 Saptash gilanchanaya 645 Viraya 646 Saptadwiporumandalaya 647 Saptangara jyasukadaya 648 Saptamatranishevitaya 649 Saptaswarlokamukudaya 650 Saptahotre
 651 Swarashayaya 652 Saptachandonigaye 653 Saptachandose 654 Saptajanashrayaya 655 Saptasamopagitaya 656 Saptapatalasam shrayaya 657 Megadaya 658 Kirtidaya 659 Shokaharino 660 Dorbagayanashanaya 661 Sarvaraksha karaya 662 Garbadoshag ne 663 Putrapetradaya 664 Prativadimukastambaya 665 Rushtachita prasadanaya 666 Parabicharasamanaya 667 Dukagne 668 Bandamokshadaya 669 Navadwarapuragaraya 670 Navadwaraniketanaya 671 Naranarayanastutiyaya 672 Navanatmaheshwaraya 673 Mekaline 674 Kavachine 675 Kadgine 676 Brajishnave 677 Jishnusarataye 678 Bahuyojanavistirnapuch-ya 679 Puchahatasuraya 680 Dushtagrahanihantre 681 Pisachagrahagatakaya 682 Balagrahavinashine 683 Darmanetre 684 Kripakaraya 685 Ugrakritiyaya 686 Ugravegaya 687 Ugranetraya 688 Shatakratave 689 Shatamanyunutaya 690 Stutiyaya 691 Stutaye 692 Stotre 693 Mahabalaya 694 Samagragunashaline 695 Viyagraya 696 Rakshovinashakaya 697 Rakshwoginadahaya 698 Brahoshaya 699 Shwagaraya 700 Baktavatsalaya
 701 Mega nadaya 702 Mega rupaya 703 Mega vrishtinivarakaya 704 Mega jivanahetave 705 Mega sayamaya 706 Paratmakaya 707 Samiratanayaya 708 Yodgre 709 Nritiyavidyavisharadaya 710 Amogiya 711 Amogiyadrashtaye 712 Ishtadaya 713 Arishtanashanaya 714 Artaya 715 Anartapaharino 716 Samartaya 717 Ramasevakaya 718 Artivandyaya 719 Asurarataye 720 Pundrikashwaya 721 Atmabuve 722 Samkarshananaya 723 Veshudatmane 724 Vidyarasaye 725 Sureshwaraya 726 Achalo-dwarakaya 727 Nityaya 728 Setutkrite 729 Ramasarataye 730 Anandaya 731 Paramanandaya 732 Matsyaya 733 Kurmaya 734 Nirashrayaya 735 Varahaya 736 Narasimhaya 737 Vamanaya 738 Jamadaginajaya 739 Ramaya 740 Krishnaya 741 Shivaya 742 Budiye 743 Kalkine 744 Ramashrayaya 745 Haraye 746 Nandane 747 Bringano 748 Chandine 749 Ganeshaya 750 Ganasevitaya

751 Karmagyashraya 752 Suragyashraya 753 Vishramaya 754 Jagatipatiye 755 Jaganataya 756 Kapishaya 757 Sarvavasaya 758 Sadashrayaya 759 Sugrivadistutaya 760 Shantiya 761 Sarvakarmano 762 Plavangamaya 763 Nakadaritarakshase 764 Nakayudwavisharadaya 765 Kushalaya 766 Suganaya 767 Soshaya 768 Vasukaye 769 Takshakaya 770 Swarnavanarya 771 Baladyaya 772 Purujetre 773 Aganasanaya 774 Kevaliyarupaya 775 Kevaliyaya 776 Garudaya 777 Panagoragaya 778 Kilkilravahatarataye 779 Garvaparvatabedanaya 780 Vajrangaya 781 Vajra damsh draya 782 Baktavajranivarakaya 783 Nakayugaya 784 Manigrivaya 785 Jwalamaline 786 Baskaraya 787 Predapratanaya 788 Tapanaya 789 Baktatapanivarakaya 790 Sharanaya 791 Jnivaneya 792 Bovtre 793 Nanacheshtaya 794 Achanchalaya 795 Swastimate 796 Swastidaya 797 Dukasatanaya 798 Pavanatmajaya 799 Pavanaya 800 Pavanaya

801 Kantaya 802 Baktaga sahanaya 803 Baline 804 Meganadaripave 805 Meganadasam hatarakshasaya 806 Ksharaya 807 Akshraya 808 Vinitatmane 809 Vanaresaya 810 Satam gataye 811 Shri kantaya 812 Shitikanataya 813 Sahayaya 814 Sahanayakaya 815 Astiyulaya 816 Anganave 817 Baragiya 818 Devyaya 819 Samsutinasanaya 820 Andyatmavidyasaraya 821 Andiyatmakushalaya 822 Sudiye 823 Akalmashaya 824 Satyahetave 825 Satyadaya 826 Satyagicharaya 827 Satyagarbaya 828 Satarupaya 829 Satyaya 830 Satyaparakramaya 831 Anjanapranalingaya 832 Vayuvamshodravaya 833 Shubaya 834 Badrarupaya 835 Rudrarupaya 836 Surupaya 837 Chitrarupadiyupe 838 Menakavanditaya 839 Sushmadarshanaya 840 Vijayaya 841 Jayaya 842 Krantadad mandalaya 843 Rudraya 844 Prakadikritavipramaya 845 Kambukantaya 846 Prasanatmane 847 Hraswanamaya 848 Vrikodaraya 849 Lambeshtaya 850 Kundaline

851 Chitramaline 852 Yogavidam varaya 853 Vipaschite 854 Kavaye 855 Anandavigrahaya 856 Analpashasananaya 857 Palgunisunave 858 Avyagraya 859 Yogatmane 860 Yogatatparaya 861 Yogavidye 862 Yogakartre 863 Yogayonaye 864 Digambaraya 865 Akaradihakarantvarna nirmitavigrahaya 866 Ulukalamukaya 867 Sidasamstutaya 868 Pramateshwaraya 869 Silashtajangaya 870 Silashtajanave 871 Silashtapanaye 872 Shikagaraya 873 Susurmano 874 Amitadarmano 875 Narayanaparayanaya 876 Jishnuve 877 Bavishnave 878 Rochishnave 879 Grasishnave 880 Stanave 881 Harirudranusekaya 882 Kampanaya 883 Bumikampanaya 884 Gunapravahaya 885 Sutratmane 886 Vitaragastutipriyaya 887 Nagakanyabagwamsine 888 Ruvmavarnaya 889 Kapalalabrite 890 Anakulaya 891 Bavopayaya 892 Anapayaya 893 Vedaparagaya 894 Aksharaya 895 Purushaya 896 Lochanayaya 897 Traksha prabave 898 Dudaya 899 Ashtanga yograpalabuje 900 Satyasamgaya

901 Purush dutaya 902 Samasanastananilayaya 903 Pretavidravanakshamaya 904 Panchaksharaparaya 905 Panchamatrikaya 906 Ranjanadwajaya 907 Yoganivrindavandyashriyo 908 Shatrug-naya 909 Anantavipramaya 910 Bramacharino 911 Indrayaripave 912 Gratadandaya 913 Dasatmatraya 914 Aprapanchaya 915 Sadacharaya 916 Surasenavidarakaya 917 Vridya 918 Pramodaya 919 Anandaya 920 Saptadwipapatingaraya 921 Navadwarapuragaraya 922 Pratyagraya 923 Samagayakaya 924 Shadchakrigamne 925 Swarlokabayakrite 926 Manadaya 927 Madaya 928 Sarvavasayakaraya 929 Shaktiye 930 Anantaya 931 Ananatamangalaya 932 Ashtamurtiye 933 Nayopetaya 934 Virupaya 935 Surasundaraya 936 Gumaketave 937 Mahaketave 938 Satyaketaye 939 Maharataya 940 Nandipriyaya 941 Swatantreya 942 Mekaline 943 Damaruprayaya 944 Lohadgaya 945 Sarvavide 946 Danvine 947 Kandalaya 948 Sarvaya 949 Ishwaya 950 Palabuje
 951 Palahastaya 952 Sarvakarmapalapradya 953 Darmagyakshya 954 Darmapalaya 955 Darmaya 956 Darmapradaya 957 Artadaya 958 Panchavimsatitatwajnaya 959 Arakaya 960 Bramatatparaya 961 Trimaravasataye 962 Bimaya 963 Sarvavadu kanisharhanaya 964 Urjaswate 965 Nishkalaya 966 Suline 967 Moline 968 Garjanisacharaya 969 Raktamshararagaraya 970 Raktaya 971 Raktamalyaya 972 Vibushanaya 973 Vanamaline 974 Subangaya 975 Swetaya 976 Swetambaraya 977 Yune 978 Jayaya 979 Ajayaparivaraya 980 Sahasravadanaya 981 Kapaye 982 Shakini dakiniya kshara ksho butapra banjakaya 983 Sadyojataya 984 Kamagataye 985 Jnanaburteye 986 Yasaskaraya 987 Sambutejase 988 Sarvabomaya 989 Vishnubaktaya 990 Plavangamaya 991 Chaturnavatimantrajnaya 992 Polastiyabaladarpag-ne 993 Sarvalaskmipradaya 994 Shrimate 995 Angadapriyaya 996 Riditaya 997 Smirtebijaya 998 Sureshanaya 999 Samsarabayanasanaya 1000 Atmaya 1001 Shripariva raya 1002 Shritaya 1003 Rupaya 1004 Kamaduhe

Friday, March 30, 2018

Lecture series on Psychological Sciences


Good Friday - a festival of life and spirit

Good Friday is the day on which Jesus Christ was crucified. Jesus Christ was born to Marry in Nezareth – a small town in Israel. He was the founder of Christianity, one of the world’s largest religions. Christ is believed to be an incarnation of God and his teachings are described in the New Testament.

It is believed that on Good Friday, Christ was arrested by clergymen. Hence, Good Friday is believed to be the time when Christians keep fast and celebrate the day over the birth of Christ.

Some people believe that ‘Good’ in GOOD FRIDAY is referred to as ‘GOD’ and it is also a common belief that ‘GOOD’ is referred to the gift brought by martyrdom. And according to one of the views, on this day, it is Jesus who went to heaven. It is also celebrated as a festival of life and spirit. Some believe the term "Good" evolved from "God" or God's Friday.

Source of information

Thursday, March 29, 2018

DELHI POLICE ALL SET TO IMPLEMENT WOMEN’S SAFETY APP ‘HIMMAT PLUS’ IN ENTIRE CITY INCLUDING RAILWAY STATIONS

Delhi Police is working to implement it’s recently launched upgraded version of Women’s safety app ”Himmat Plus’ in entire city including all railway and metro stations in the coming days .

“The revamped ‘Himmat Plus’ a mobile application available in Hindi and English which offers wide range of safety features to it’s users has a special feature for scanning the QR codes of taxi, auto-rickshaw and e-rickshaw drivers to verify their details. It was launched as pilot project, the app can be currently used by women commuters coming out of the Delhi Airport and five metro stations -- Anand Vihar, Vishwa Vidyalaya, Malviya Nagar, Saket and Nehru Place.” Said Mr Sanjay Beniwal, IPS, Special Commissioner , Delhi Police for women safety, Modernization and airport while speaking at a two day seminar on “safer Road Transportation to promote National Tourism’ organized by Institute of Road Traffic Education (IRTE ) along with Ministry of Road Transport and Highways and Ministry of Tourism here today.

“ The app would act as a deterrent to crime against women, and would empower and make them more confident while travelling. Women are little vulnerable while travelling and when they board a taxi or an auto-rickshaw, they do not know if it is safe. This upgraded app will definitely empower them and boost their confidence while travelling," Mr Beniwal Said ‘

“The upgraded app has been transformed from an 'Emergency Safety' app to an 'Utility' app. The process of registration has also been simplified. Now anybody can download it on their mobile phones unlike the previous app for which one had to visit the Delhi Police's website to download it. “ he said

“The Facebook page of the Delhi Traffic Police and Twitter handle of the Delhi Police have also been linked to the app to provide traffic updates and other information. It has also been linked with Delhi police GPS system . The details of taxi drivers at the airport and drivers of auto-rickshaws and e-rickshaws were collected and fed in the server of the Himmat Plus app.Each driver has been provided with a 'QR card' to be placed in their vehicle which can be scanned by the commuter to establish the authenticity of the drivers," He added.

CBSE Retest

Subjecting a large majority of students who are unaware of a paper leakage to a retest shows the callousness with which our education system managers handle such an important function. CBSE has pointed out the ‘unfairness’ meted out to the majority of students in not having access to the leaked paper as the excuse for conducting a retest; this is laughable considering that only a tiny fraction of the millions of students have got access to the leaked paper and of which only a further smaller fraction would have pursued it in any seriousness to have benefitted from it in any real terms.

The bigger unfairness is subjecting the millions of innocent children to yet another episode of stressfulness. This is all the more painful since every educator and parent is familiar with the multitude of pitfalls our very examination system suffers from, the least of which is paper leakage: incompetent evaluations, inconsistent evaluations, wrong questions, mixing up of answer sheets, artificially sprucing up results, inflating marks, arbitrary or random level of evaluation standards, so on and so forth. Thus, examinations in our country have already lost its credibility as a tool for evaluation of understanding of the syllabus, leave alone as a calibrated tool for measurement of ability. Thus subjecting millions of hapless students, who do not have a voice, to yet another exercise in futility is a cruel joke. It further subjects students, parents and teachers to unwanted stress and given that the students from next year onwards only have to deal with half of what the present students have to go through, this retest is a tragedy foisted upon them. If anything, the paper leakage has only exposed the incompetence of CBSE to conduct a fair examination and thus leaves open the question of how it will ensure that a leakage of the retest paper will be prevented. Thus, children are facing another futile challenge, considering the pitfalls of examination system already mentioned and which is subject to threat of another leakage. It is the CBSE who should be held accountable for this leakage and not the students. And this entire episode gives us an opportunity to look at the system of examinations with a new understanding. World over, progressive educators and scientists are eschewing the concept of a single terminal examination as any measure of a child’s intelligence or ability and are recommending the use of other credible tools of comprehensive evaluation. It’s time we too junk this wasteful examination pattern and replace it with more trustworthy and reliable measures.

Citizen's reporter
S. Banerjee, Delhi

BETTER AND SAFER ROADS CAN HELP DOUBLE FOREIGN TOURISM IN INDIA IN NEXT THREE YEARS - K J ALPHONS

The Union Minister of state for Tourism and culture K.J. Alphons today stressed on the need of country developing better and safer roads to attract more global tourists .

"Better and safer roads in the country can help double our tourists in India in next Three years . About Ten million international tourists visited India during the year 2017. Straightening Infrastructure and improving connectivity will bring more confidence among tourists to come to India " said Mr K J Alphons , Union Minister of State for Tourism and culture while inaugurating a a Two-day conference on ‘Safer Road Transpiration to promote National Tourism’ 

" Apart from improving road infrastructure we need to be more tourist friendly and hospitality has to be in our DNA as it is in tourist destination like Thailand . The taxi drivers and Auto drivers need to be trained to be tourist friendly and charge fixed rates .They also need to be more regulated. Tourism ministry is planning to impart training to them in league with some corporate companies " he said.

The minister also launched a "Tourist Felicitation guide ' for information of tourists as well as "code of practice for Taxi operators in India on the occasion.

Over 100 road safety experts, professionals, government organisation’s and agencies active in road transport and tourism, transport officers from various states and UN official’s are taking part in the two- day conference. The conference is being organised by Institute of Road Traffic Education (IRTE) in Association with Union Ministry of Road Transport and Highways (MORTH) and Union Ministry of Tourism and culture along with Goodyear’s CSR initiative ‘Safer Roads-Safer You’.

”Safe transport is integral to the tourism industry. The confidence of tourist increases when he finds a clean and safe mode of transportation. While Foreign Tourist Arrivals (FTA) is crossing ten million-mark in India during the previous year 2017, it is still less that one per cent of Global tourists travelling world-wide. A safe transportation system will definitely help boost tourist in India” said Dr Rohit Baluja, President, Institute of Road Traffic Education (IRTE) while speaking on the occassion.

The agenda of the two-day conference will see eminent experts attending and deliberating on the critical issues related to road transport, safety, security and special needs on road transportation, International Driving Permits (IDP), Importance of driver training, tourist interventions and dealing with incidents, crashes and thefts at tourism destinations.

The major highlight of the conference will be formulation of code of practice for the government in areas related to last minute coordination, safety security and special needs, legal implications, International Driving permits and importance of driver training in order to handle any emergency situation.

“In India, roads are dominant mode of transportation, carrying almost 90 per cent of the country’s passenger traffic and 65 % of freight. Safe, secure, well connected, integrated, economical, comfortable and dependable transport is important towards facilitating the growth of tourism sector in the country”, said Dr Baluja.

Goodyear India, in association with Institute of Road Traffic Education (IRTE), has initiated a unique road safety programme, ‘Safer Roads, Safer You.’ The conference is being organised as part of the initiative.

वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर जन्म कल्याणक

भगवान महावीर ---- समय के अमिट हस्ताक्षर

डाo एमo सीo जैन “समाज श्रेष्ठी”
राष्ट्रीय अध्यक्ष
राष्ट्रीय दिगम्बर जैन परिषद् (पंजीकृत)

प्रकृति का यह नियम शाश्वत नियम है कि काल चक्र की गति से कोई भी बच नहीं पाया है | परिवर्तन प्रत्येक जीव में अथवा पदार्थ में सम्भव है | तीर्थंकरो , संतो, पैगम्बरों और युग पुरुषो की आवश्यकता भी उसी समय अनुभव की जाती है जब संसार में न केवल अधर्म बढता है अपितु अधर्म भी धर्म का आवरण पहन कर जनता को भ्रम बंधन में डाल देता है | प्रकृति का यह नियम कभी भंग नहीं होता है | इसका अनादिकालीन चक्र चलता ही रहता है | वर्तमान कल्प काल में चौबीस तीर्थंकर हुए हैं जिनमे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हैं | तीर्थंकर महावीर से पूर्व धर्म-दर्शन के तेईस तीर्थंकर और हो चुके हैं जिन्होंने मुक्ति साधना एवं प्रकृति के विभिन्न आयामों के बारे में विचार प्रकट किये हैं और मानव जीवन को सुंदर, सरस, मधुर ,एवं व्यवस्थित बनाने का उपदेश दिया है |

भगवान महावीर का जन्म पाप का शमन करने वाली महान आत्मा के रूप में हुआ था | विश्वशांति और अहिंसा के लिए उन्होंने प्राणिमात्र को पावन सन्देश दिया | आज भगवान महावीर के ही आदर्शो का पालन न करने से चारो ओर अराजकता एवं अशांति का वातावरण है | सदाचार, का पथ ही हमें भगवान महावीर तक ले जाता है | हमें भगवान महावीर को जानना ही नहीं वरन मानना भी है | महावीर को जानने का अर्थ होता है --- महावीरमय हो जाना | बिना महावीरमय हुए महावीर को जाना ही नहीं जा सकता | "अहं" का अंत ही महावीर पद की प्राप्ति है | भगवान महावीर ने अनुभव किया कि यह संसार दु:खो से भरा हुआ है |इस संसार में प्रत्येक प्राणी दु:ख से भयभीत है ओर वह किसी न किसी प्रकार सुख का मार्ग प्राप्त करना चाहता है | इसी को पंडित दौलत राम ने "छह ढाला" में कहा है ------

"जे त्रिभुवन में जीव अनंत , सुख चाहें दु:ख ते भयवंत "
भगवान महावीर धर्म क्षेत्र के वीर थे , युद्ध क्षेत्र के नहीं | युद्ध क्षेत्र में शत्रु संहार किया जाता है पर धर्म क्षेत्र में शत्रुता का | युद्ध में पर को मारा जाता है , धर्म में अपने विकारो को | महावीर की वीरता में अशांति नहीं अनंत शांति है | उनके वियाक्तिव में वैभव की नहीं वीतराग विज्ञान की विराटता है | उनकी जीवनगाथा मात्र इतनी ही है कि वे आरम्भ के तीस वर्षो में वैभव और विलास के बीच जल से भिन्न कमलवत रहे, बीच के बारह वर्षो में जंगल में परम मंगल की साधना में एकांत आत्मराध्नारत रहे और अंतिम तीस वर्षो में प्राणीमात्र के कल्याण के लिए सर्वोदय धर्मतीर्थ का प्रवर्तन , प्रचार , व प्रसार करते रहे |

सत्य, अहिंसा , ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अचौर्य, अनेकान्तवाद, स्यादवाद , सहस्तित्व ,अभय , मैत्री , आत्म स्वातंत्र्य एवं पुरुषार्थ जैसे महान आदर्शों के प्रतीक भगवान महावीर हैं | इन महाव्रतो की अखंड साधना से उन्होंने जीवन का मार्ग निर्धारित किया था और भौतिक शरीर के प्रलोभनों से ऊपर उठकर आध्यात्म भावों की शाश्वत विजय प्राप्त की थी | मन, वाणी ओर कर्म की साधना उच्च अनंत जीवन के लिए कितनी दूर तक संभव है , इसका उदा हरण तीर्थंकर भगवान महावीर का जीवन है |

युग पुरुष के रूप में जहाँ महावीर समाहत हैं वहीं भूत और वर्तमान के बीच प्रवाहमयी धारा है | महावीर बहाव का नाम है , ठहराव का नहीं | बहाव में निरंतर नित नया कने की सहज उर्जा होती है |महावीर ने “मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान है "-- का सपना देखा था | इंसानी जज्बे को स्थापित करने की उद्दाम लालसा ,मानव मात्र की मुक्ति का अप्रतिम आन्दोलन , शोषण मुक्त अहिंसक समाज का निर्माण , वर्ग भेद से उपजी दीवारों को समाप्त करना महावीर का उद्देश्य था | मानव की मुक्ति और उसे विकसित करने का , पूर्ण इन्सान बनने का, प्रेम और स्नेह का, श्रम के मूल्य का और विमल द्रष्टी का मार्ग भगवान महावीर ने ही प्रशस्त किया था | वस्तुत; भगवान महावीर समय के कभी न मिटने वाले अमिट हस्ताक्षर हैं |

पत्थर तो पत्थर ही होता है , सोना नहीं होता 

अपने लिए जीना , कोई जीना नहीं होता 
महावीर का सन्देश है, “जीओ ओर जीने दो” 
अपने लिए जीना , कोई जीना नहीं होता


आज केवल भारत में ही नहीं , सम्पूर्ण विश्व में महावीर महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है है. आइए , हम सब मिल कर ,आज के दिन , भगवान महावीर के आदर्शो को नमन करें और भविष्य में उनके दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करने का व्रत लें |

Wednesday, March 28, 2018

दिल्ली कविता मण्डल का तृतीय वार्षिकोत्सव संपन्न


रविवार दिनांक २५ मार्च २०१८ को विष्णु दिगंबर मार्ग पर स्थित दिल्ली के हिन्दी भवन में द्वारका की साहित्यिक संस्था दिल्ली कविता मंडल (DELHI POETRY CIRCLE) के तृतीय वार्षिकोत्सव के अवसर पर एक अनूठे साहित्यिक कार्यक्रम “काव्य मंजूषा” का आयोजन किया गया l दिल्ली कविता मंडल के अन्य कार्यक्रमों की भाँति इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी नवोदित कवियों का पथ प्रशस्त करना और उनका मनोबल बढ़ाना ही था l कार्यक्रम को दो सत्रों में विभाजित किया गया था l प्रथम सत्र, “काव्य उत्कर्ष”, में पाँच वरिष्ठ रचनाकारों –- श्री बालस्वरूप राही, श्री लक्ष्मी शंकर बाजपेई, डॉ. कीर्ति काले, डॉ. रेखा व्यास व श्री प्रेम बिहारी मिश्र एवं पाँच नवोदित कवियों -- श्री ओम प्रकाश कल्याणे, सुश्री कल्पना शुक्ला, श्री दास आरूही आनंद, श्री मुकुल सिंह चौहान तथा श्री अभिषेक कुमार अम्बर का कविता पाठ हुआ l काव्य पाठ इतना मनोहारी तथा प्रभावी था कि श्रोताओं से ठसाठस भरा हुआ सभागार निरंतर तालियों की गड़गड़ाहट से गूँजता रहा l अधिकाँश श्रोता स्वयं जाने माने कवि एवं साहित्यकार अथवा साहित्य प्रेमी ही थे l इस कार्यक्रम की यह विशेषता भी थी कि नवोदित कवियों को अंतर्राष्ट्रीय कवियों के साथ समान रूप से सम्मानित करके मंच साझा कराया गया l कार्यक्रम का आरम्भ श्री जितेन्द्र सुकुमार की सुमधुर सरस्वती वंदना से हुआ, संचालन अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री व प्रसिद्ध मंच संचालिका डॉ. कीर्ति काले ने किया l गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी दिल्ली कविता मंडल के इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम को दिल्ली दूरदर्शन एवं अन्य चैनलों द्वारा प्रसारण हेतु रिकॉर्ड किया गया l 

मंचासीन सभी वरिष्ठ कवियों ने नवोदित कवियों को प्रेरणा देने और उनका ज्ञान, उत्साह व मनोबल बढाते रहने की दिशा में दिल्ली कविता मंडल के प्रयासों की मुक्त कंठ से सराहना की l मंच साझा कर रहे किशोर कवियों को संबोधित करते हुए आदरणीय बालस्वरूप राही ने अपनी किशोरावस्था के आनंददाई और प्रेरक संस्मरण सुनाए वहीं आदरणीय लक्ष्मी शंकर बाजपेई ने कवि मंचों के स्तर में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए सभी नवोदित कवियों को रचनाधर्मिता के उत्तम परामर्श दिए l संस्था के अध्यक्ष श्री प्रेम बिहारी मिश्र एवं उपाध्यक्षा डॉ. कीर्ति काले ने नवोदित कवियों का मनोबल बढ़ाते रहने की दिशा में दिल्ली कविता मंडल द्वारा किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराया वहीं श्री मिश्र के कवितामई अध्यक्षीय स्वागत भाषण का सभी श्रोताओं ने भरपूर स्वागत किया l स्वागत प्रक्रिया के मध्य इंग्लैण्ड से पधारे साहित्यकार श्री नरेंद्र ग्रोवर का विशेष स्वागत-सम्मान किया गया l अंत के अनौपचारिक वार्तालाप में श्री ग्रोवर ने बड़े भावुकतापूर्ण शब्दों में मन के उदगार उजागर करते हुए कहा कि यद्यपि इंग्लैंड में भी भारतीय एवं वहाँ के स्थानीय कवियों के कार्यक्रम होते रहते हैं किन्तु ऐसा विलक्षण कार्यक्रम उन्हें वहाँ देखने-सुनने को कभी नहीं मिला l

कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में श्री राही और बाजपेई इत्यादि वरिष्ठ कवियों की मंच पर उपस्थिति में कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया । गोष्ठी का संचालन नवोदित कवियों का मनोबल तथा आत्मविश्वास बढ़ाने की प्रक्रिया के अंतर्गत ही दिल्ली कविता मण्डल के सक्रिय सदस्य एवं युवा कवि पंकज शर्मा ने किया l इस गोष्ठी के दौरान श्रोताओं में उपस्थित वरिष्ठ रचनाकार सुश्री रश्मि मल्होत्रा, सुश्री ममता किरण बाजपेई, सुश्री तूलिका सेठ, श्रीमती इंदु निगम, श्री राजेंद्र निगम, श्री अनुराग ओझा, डॉ. पंकज श्याम, सुश्री प्रवेश धवन, सुश्री सुलेखा मिश्र, श्री बी.एल. बत्रा, सुश्री सूक्ष्मलता महाजन, श्री जितेन्द्र सुकुमार, श्री नेतराम भारती, श्री अमरेन्द्र कचनार, श्री कृष्णा माल्या इत्यादि रचनाकारों ने उच्च स्तरीय कविता पाठ किया l कार्यक्रम अत्यन्त सार्थक एवं सफल रहा।

Sita Kalyanam MahotsavamHappy Birthday- Akshay Khanna


Monday, March 26, 2018

इंडियन मीडिया वेलफ़ेयर एसोसिएशन द्वारा दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर रोष प्रदर्शन


आए दिन पुलिसकर्मियों द्वारा मीडियाकर्मियों से की जा रही मारपीट के विरोध में है इंडियन मीडिया वेलफ़ेयर एसोसिएशन द्वारा दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। साथ ही दिल्ली पुलिस आयुक्त से दोषी एडिश्नल डीसीपी को तत्काल प्रभाब से हटाया जाए, और पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ कार्यवाही की मांग की।

दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर भारी संख्या में पत्रकारों द्वारा प्रदर्शन कर एक ज्ञापन दिल्ली पुलिस के स्पेशल आयुक्त दीपेंद्र पाठक को सौंपा। 

दीपेंद्र पाठक ने कहा कि अभी तक 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, और जांच चल रही है, अगर जांच में डीसीपी स्तर तक के अधिकारियों दोषी पाए गए तो उनके भी खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
इंडियन मीडिया वेलफ़ेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुरेश झा ने कहा कि अगर बुधवार तक हमारी मांगे नही मानी गई तो हम उपराज्यपाल के यहां भूख हड़ताल करेंगे। 

धरने में आईपीसीसी के अध्यक्ष नरेन्द्र भंडारी ने कहा कि अभी तो क्राइम रिपोर्टर ही प्रदर्शन में शामिल हुए हैं अगर जरूरत पड़ी तो बुधवार को सभो बीटों के पत्रकार इकट्ठा होंगे। इम्वा के अध्यक्ष राजीव निशाना, ने कहा कि दोषी सिर्फ पुलिसकर्मियां नही बल्कि डीसीपी स्तर के अधिकारी हैं। इस प्रदर्शन में सकील अहमद, आमिर अहमद राजा, महेश, नरेन्द्र, शहज़ाद, गीता चौहान, सुनील राणा, अजित कुमार, अजय,सचिन मीणा, सचिन,अमलेश राजू, रविंदर कुमार,मनोज शर्मा,फरहान,रोहताश, अतीक अहमद, परवीन अर्शी, सुषमा, कंचन नेगी, शिवानी जलोटा, के अलावा सैकड़ो की संख्या में पत्रकार प्रदर्शन में शामिल हुए।

TRANSPORT AND TOURISM OFFICIALS FROM VARIOUS STATES AND HEAD, INTERNATIONAL DRIVING PERMIT (IDP), GENEVA TO PARTICIPATE


K.J. Alphons
The Union Minister of state for Tourism and culture K.J. Alphons will inaugurate a Two-day conference on ‘Safer Road Transpiration to promote National Tourism’ to be held in New Delhi on March 29-30.

Over 100 road safety experts, professionals, government organisation’s and agencies active in road transport and tourism, transport officers from various states and UN official’s will take part in the two- day conference. The conference is being organised by Institute of Road Traffic Education (IRTE) in Association with Union Ministry of Road Transport and Highways (MORTH) and Union Ministry of Tourism and culture along with Goodyear’s CSR initiative ‘Safer Roads-Safer You’.

”Safe transport is integral to the tourism industry. The confidence of tourist increases when he finds a clean and safe mode of transportation. While Foreign Tourist Arrivals (FTA) is crossing ten million-mark in India during the previous year 2017, it is still less that one per cent of Global tourists travelling world-wide. A safe transportation system will definitely help boost tourist in India” said Dr Rohit Baluja, President, Institute of Road Traffic Education (IRTE).

Dr Rohit Baluja
The agenda of the two-day conference will see eminent experts attending and deliberating on the critical issues related to road transport, safety, security and special needs on road transportation, International Driving Permits (IDP), Importance of driver training, tourist interventions and dealing with incidents, crashes and thefts at tourism destinations.

The major highlight of the conference will be formulation of code of practice for the government in areas related to last minute coordination, safety security and special needs, legal implications, International Driving permits and importance of driver training in order to handle any emergency situation.

“In India, roads are dominant mode of transportation, carrying almost 90 per cent of the country’s passenger traffic and 65 % of freight. Safe, secure, well connected, integrated, economical, comfortable and dependable transport is important towards facilitating the growth of tourism sector in the country”, said Dr Baluja.

Goodyear India, in association with Institute of Road Traffic Education (IRTE), has initiated a unique road safety programme, ‘Safer Roads, Safer You.’ The conference is being organised as part of the initiative.

Sunday, March 25, 2018

हमें बेहतर इंसान और सच्चे नागरिक बनाने होंगे : सलमान खुर्शीद


अशोक कुमार निर्भय 

आज हमारे भारत देश में शिक्षा का क्षेत्र अभी भी पिछड़ा हुआ है। इस लिए हमनें अच्छी शिक्षा,बेहतर इंसान,सच्चा नागरिक बनाने के लिए दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल की स्थापना की है। हमारी शिक्षा पद्धति सबसे अलग है क्योंकि हम शिक्षा को थीम आधारित बनाकर रोचक और बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक बनाकर देश के नौनिहालों को शिक्षा दे रहे हैं। यह तो अभी शुरुवात है आगे आगे हम परिवार की तरह मिलकर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। 

यह विचार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सांसद ओर दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल सुभानपुर गाजियाबाद के वार्षिकोत्सव में प्रकट किये। उन्होंने दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल सुभानपुर स्कूल के चेयरमैन राजकुमार त्यागी,प्रधानाचार्या श्रीमती योगिता कपिल के प्रयासों और स्कूल के माहौल को विश्व स्तरीय बनाने के लिए बधाई दी और कहा कि हमनें यह माना है अच्छी शिक्षा के माध्यम से ही अच्छा नागरिक, डाक्टर, इंजिनियर, वैज्ञानिक और सबसे जरुरी बेहतर इंसान बना सकेंगें। 

इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन राजकुमार त्यागी एवं प्रधानाचार्या प्रधानाचार्या श्रीमती योगिता कपिल ने सांसद सलमान खुर्शीद एवं श्रीमती लुई खुर्शीद का हरियाली का प्रतीक पौधा देकर स्वागत किया। इस मौके पर बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक,देश भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अंतिम प्रस्तुति जिसमें माँ गंगा के उदगम से लेकर गंगा सागर तक की यात्रा को " नमामि गंगे " नाटिका के माध्यम से दिखाया गया था जिसपर समस्त अतिथियों ने खड़े होकर तालियां बजायी और बच्चों का हौंसला बढ़ाया। इस मौके पर विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के सलाहकार रवि सरीन समेत प्रबंधक समिति के सदस्य उपस्थित थे। समापन पर चेयरमैन राजकुमार त्यागी ने सभी मेहमानों,बच्चों,अभिभावकों और उपस्थित जनसमूह को आभार ज्ञापित किया।

The Magical Effects of Chanting the Sita Ram Mantra

Geeta


What is a mantra?

A mantra is a unique pattern of words or letters which has a hidden potent and mystical power to bring about specific results on being used in a particular manner.

Each mantra has a presiding deity or a mystical force to whom it is revealed and addressed. A person cans achieve supreme realization by meditating on a specific mantra.

Significance of Sita Ram mantra:

In Ramayana Ram means our soul, super consciousness, truth and virtue. Sita whose is the eternal consort of Ram means the primal energy or the Kundalini Shakti.

If Rama is considered as mariya purshottama or the perfect man the Sita exemplifies the perfect woman.

Ram as the symbolic of inner fire resides in Manipur chakra or solar plexus which burns away all the physical, mental, and spiritual impurities. While Sita as kundalini Shakti resides in Mooladhar or root chakra representing the earth element.

The Ram mantra ignite the internal fire that burns our all impurities and bad karma, while the Sita mantra activates the flow of prana in Sushumna Nadi, causing the upward movement of the Kundalini Shakti.

The subtle friction produced with the constant chanting of Sita Ram mantra, the Ida and Pingla nadis or sympathetic and parasympathetic nervous system gets activated and the Vagus Nerve or the Sushumna Nadi begins to vibrate. The Sita Ram mantra balances the both sides of brain.

The Sita Ram mantra in combined form recharge the whole body, all toxins, blockages and impurities are removed and self awareness becomes active.

How to chant Sita Ram mantra:

Sit in a comfortable posture. Relax the whole body and closed your eyes.

Chant rhythmically and with clear pronunciation and intensity of feeling the mantra Sita Ram-Sita Ram- Sita Ram- Sita Ram...

Gradually try to shift the chant from audible chanting to whispering chanting to mental chanting over the period of time.

You may chant the mantra in whispering or mental form all the day in any time and in any place.

Benefits of chanting Sita Ram:

*This is the easiest from of meditation for those who do not have proper spiritual master or guidance.
*This powerful yet simple chanting immediately improves the heath of the aspirant. Clear complexion, glow on face, lightness, sweet body odour, pleasantness of voice, slight excretion and gradual improvement of physical and mental health is indicated.
*It awakes the mysterious psychic awareness in the average individual as well as in the spiritual aspirant. Psychic power of different varieties and magnitude come to an aspirant as he progresses in this path.
*It balances the both sides of brain hence restless and unstoppable mind becomes still, harmonious and balanced. It increases the mastery over mind and senses.
*It induces the sound sleep in the seeker by curing the problem of insomnia.
*It integrates the personality of the seeker. The behaviour of the person starts transforming. The person will become sincere, honest, and straightforward in word, thoughts and actions.
*It induces one pointed devotion or Bhakti in the heart of the aspirant which is necessary for tasting the inner bliss.
*It protects us against all psychic attacks, black magic, negative thought, and evil invisible entities.

When to chant the mantra:

Mantra chanting can be practised in any time and in any place.
But it is advisable to practice it at regular time every day either early in the morning or before sleep at night.

Saturday, March 24, 2018

Pride of Dwarka - Mr. Veerendra K Jaitly

Dwarka Parichay feel honoured to have Mr. Veerendra K Jaitly on advisory panel.

Jaitly is a coach, mentor, trainer, management consultant and founder CEO of C_cube Consultants. His workshops on ‘Business Excellence through People (BEP)’ stress on the need of achieving Excellence in Personal, Professional and Public life to achieve Business Excellence resulting into greater productivity and higher profitability. His workshops on ‘Total Customer Management’ have been highly applauded. His USP is his energy and enthusiasm and his capability to connect with his audience in a very short time.

He did his M.Tech in Sat Comm and B.Tech (Honrs) in E&ECE both from IIT Kharagpur and he worked extensively in the area of Web Marketing for his MBA project. He shifted his focus from Telecom and Electronics Engineering to Human Engineering.

He has been the Founder Board Member of PanIIT India. He was the Chairman Logistics, Operations and Entertainment Committee of PanIIT2004 and PanIIT2010, a global meet held every year. He is the President of North India Chapter of IIT Kharagpur Alumni.

He is on the Board of Advisors of ‘India America Today’ a Washington DC based Journal. He was on the editorial board for some of the technical journals of the Indian Navy. He has been the author of ‘Monthly Management Mailer’ being published online for last more than two years.

He created a network of Project Management professional through a monthly ‘PM Insight lecture series’. He was also the Chief Editor of “PM Xpressions” a monthly on Project Management for about two years. He was an advisor for a monthly magazine for UPTU (UP Technical University) and was the founder Convener of Center for Professional Counseling created under the banner of Mahamaya Technical University. He was on the Expert Panel of DOEACC. He proved his leadership as the Founder Dean of Jaypee University of Information Technology, Distt Solan and put it on a strong footing. He conducts Webinars from the IUCEE (Indo US Collaboration for Engg. Education) forum. He was Govt and Defence Consultant–India and SAARC region of Cisco Systems and was responsible for creating awareness about SWANs (State Wide Area Networks) and Network Centric Warfare (NCW) in Indian Defence Forces.

Jaitly has a number of articles to his credit and has delivered lectures/ presentations at National and International Seminars from the forums like CII, FICCI, ASSOCHAM, AMCHAM, C-DAC, IEEE, Common Wealth Countries Forum for e-Gov, CSI, CSIR, Cyber Media, Technical/ Management institutes including IITs and Defence Officers’ Conferences on diverse topics.

He was invited to China at Nanjing University and a few others to deliver lectures. He is a sought after speaker on key occasions at numerous colleges and a few schools. He has given interviews on Radio, TV and Internet. Jaitly has traveled to US, UK, China, Australia, Italy, Egypt, UAE, Nigeria, Singapore, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Indonesia, Maldives and thus has a global exposure and understanding, He had been the Leader for an All India Motor Cycle Rally and was Oi/C for a Car Rally from Kanyakumari to Delhi. He loves to trek, plays Golf and devotes some of his energies for promoting education in the tribal areas.

Veerendra Jaitly shifted to Dwarka more than two years back and is a resident of Beverly Park now, Sector 22. He keeps working for ‘Swachh Bharat, Swachh Delhi and Swachh Dwarka’ at his own level and can be seen requesting the shopkeepers in Sec 22 and Sec 23 markets and other places in Dwarka not to throw the garbage just outside their shops. He is active with various social organizations in Dwarka and is willing to devote his energies for the corporate houses, colleges and even schools in the surrounding areas.

Note: Dwarka Parichay invites excellence from fields like social, literature, education, science, IT, Business etc. who are willing to serve society despite their busy schedule. Please send brief profile with photograph for publishing at Dwarka Parichay.
e-mail:
info@dwarkaparichay.comSitaRam Bhajan by MadhuritaSita Ram Bhajan. Click to see @youtube 

Monthly Havan at Kamdhenu GowDham


An exclusive Interview of Legend Photographer Sh.O.P.Sharma

Our Managing Editor S.S. Dogra in an exclusive interview with Well Known Photographer Sh. O.P. Sharma ji that too on World Photography Day (Location: Triveni Kala Sangam, New Delhi)

Believe in yourself, the rest follows you says Shie Lobo


Fashion Industry has become the most popular in Youth. Our Managing Editor Sh.S.S.Dogra spoke to Shie Lobo the Fashion icon. Let’s check it out

How do u come into fashion/Modelling Industry? 
Fashion happened to me not by accident but by an incident which stuck my heart. Thought. The only change in fashion choreography is being not yourself every time

Define yourself : r u a fashion designer or a choreographer? 
I think i am a designer who choreographs fashion into a different stream

Have u got any formal education before entering into this profession? I think fashion is thought, but style is inborn. I believe in the latter.

What is your educational qualification? 
I am a post graduate in English literature

R u Mumbai based or elsewhere? 
I am based out of everywhere, where fashion is required

What is the scope in this profession? 
Scope has to elucidated in this profession. We have to look through a wider horizon through an angle where people fail to look at.

What is the parameter for a good model? Qualities should a model possess to get success ? A model should understand the difference between music and rhythm. Attribute to right clothing, attitude in posture, aesthetics which are right are the qualities what a model should posses is what my opinion is.

Name few Prominent Fashion Designer/Choreographer/Bollywood star with whom u work & enjoyed. I like all people whom i worked till date and i love everybody cause i have different styles of working with different people

Whether Modelling is the base or entry gate for Cinema/film? 
I would never agree.

Name few famous Magazine/TV channel/website (Indian/foreign) that r promoting fashion industry/beauty shows. 
Trends, Verve, Vogue, FTV, On Screen

Any message for the upcoming models/choreographer/fashion designers.
Believe in yourself, the rest follows you.

Friday, March 23, 2018

5th 5Day's Bhojpuri Drama Festival


IRF FOR STRICT ENFORCEMENT ON TRCUKS AND VEHICLES CARRYING RODS, PIPES OR ANY PROTRUDED MATERIAL BEYOND THE BODY FRAME

International Road Federation (IRF) , a Geneva based global body working for better and safer roads world wide has stressed on strict enforcement of Central Motor Vehicle Rules (CMVR) and Supreme court order banning vehicles from carrying rods, pipes or any protruding material beyond the body frame.

“Despite blanket ban on carrying of protruding and dangerous materials beyond the body frame various vehicles including trucks, tractors and animal pulled carts are openly flouting rules on both National as well as State highways under the nose of concerned authorities’ Said Mr K K Kapila, chairman, International Road Federation (IRF) .

“The precious lives of AIIMS doctors who were killed in fatal road accident on Yamuna Expressway recently could have been saved if the ban on vehicles carrying bars and pipes beyond the body frame had been strictly enforced as the Mini Truck the victims vehicles crashed into was illegally carrying protruding material beyond the body frame. ” said Mr Kapila.

“India has a dubious reputation of having the highest number of road accidents in the world. The nation accounts for about 10% of road crash fatalities worldwide. Thousands of motorists die every year in accidents caused by trucks and other vehicles parked recklessly on highways, many with iron rods protruding from their body frames.” Said Mr Kapila.

“ Strict enforcement of this law by both central and state authorities will make sure that such materials carried in a truck or trailer remains within the length of the vehicle or trailer. An awareness campaign also needs to be run to educate truckers and consignees.” He added.

Thanks for your VISITs

 
How to Configure Numbered Page Navigation After installing, you might want to change these default settings: